جلسه دوم نقد و تحلیل مُد

جلسه دوم نقد و تحلیل مُد
تــــاریــــــــــــــــــخ: 29 آذر
مکـان برگزاری: کـافه زنبور

در جلسه دوم نقد و تحلیل مُد چه گذشت؟

در جهت محقق سازی ارزش و اهداف تعریف شده در جلسه ی اول از جلسان نقد و تحلیل مد به بررسی دوران هخامنشی پرداختیم تا کم کم از آنها ایده یابی کنیم و کانسپ نهایی را بسازیم و در طراحی لباس به کار ببریم.

دراین جلسه به موجود تلفیقی ساخته شده در درگاه ورودی تخته جمشید گاو بالدار ترکیبی از عقاب وگاو و انسان در دروازه پرداختیم.

بررسی نماد شناسی گاو بالدار چه اطلاعاتی را به ما میدهد؟

موجودات ترکیبی که از آمیختن اجزای مختلف حیوان و انسان یا حیوانات گونا گون با هم بهوجود آمدهاند؛ در قالب عناصر هنر و معماری، نقوشبرجسته و پیکره-معماری نمایان شدهاند. یکی از زیباترین و عظیمترین این حیوانات ترکیبی، انسان-گاو بالدار است. هدف از این مقاله بررسی این جانور ترکیبی در تمدن آشوریان و هخامنشیان و یافتن تشابهات و تمایزات آنان با رویکردی تطبیقی است. برای این منظور شکل ظاهری، و نقش کاربردی در انسان-گاو بالدار مطالعه و تطبیق داده میشود. پژوهش پیشرو کیفی است و از نظر هدف بنیادی است. شیوۀ گردآوری اطالعات با استفاده از منابع کتابخانه ای و تحلیل تصاویر است و تجزیه و تحلیل اطالعات به شیوۀ توصیفی و تحلیلی است.


اینکه چرا آثار هخامنشی باتوجه به شباهتهای بسیار به آثار آشوری به کمال هنری رسیده سؤالی است که در این پژوهش به آن پاسخ داده میشود. براساس فرضیۀ این پژوهش سنت آداب و پرستش ایزدان و بنمایه های فرهنگی تأثیر و تأثر دلیل یکسان انگاری هنر تمدنها نیست.


پژوهش نشان میدهد که علاوه بر اشترا ک و افتراق پیکرۀ انسان-گاو بالدار دو تمدن، که در باور هخامنشیان جایی برای پیکرهای آیینی و نذری وجود ندارد و مفاهیم [الماسوها] در هنر ایرانی با توجه به فرهنگ [مزدیسنایی] تغییر ماهیت و همچنین کاربرد داده است.

انسان-گاوبالدار آشوری به عنوان محافظی پرقدرت، نمونه ای برای ساخت وادامۀ این پیکره ها در حکومت باعظمت هخامنشی شد. و باوجود اقتباس ظاهری، در نمادپردازی متفاوت است.به طور کلی انسان-گاو بالدار از تمدن آشوری آغاز شده و به بهترین نمونۀ آن در هنر هخامنشی رسیده و در نمونه ای هخامنشی تأثیر هنر آشوری آشکار بوده اما هویت مستقل تفکر پارسی در آن کاملا حفظ شده است.

چرا این جانوران ترکیبی را مقدس می شمارند؟


جانوران ترکیبی که شکل ظاهریشان توسط بشر به وجود آمده، ریشۀ طوالنی در حقیقت و طبیعت دارند. این جانوران ترکیبی که در طبیعت وجود دارند، در واقع تجسمی از خدایان به شکل انسان-حیوان هستند. نقوش این جانوران ترکیبی نمادی از تفکر و باور باستانیان است که در قالب آثار هنری نمایان شدهاند. صورت جانوران ترکیبی معمولاً نتیجۀ ترکیب اشکال بصری است که با ساختار اجزایی مختلف از موضوعات طبیعی گرفته شده است. و برای اولین بار تصاویر آنان در تمدن بینالنهرین و مصر یافت شده است. این موجودات به پنج گروه طبقه بندی شدهاند که ترکیب انسان-حیوان بیشترین سهم را در شناخت و آشنایی ما نسبت به این حیوانات اساطیری ایفا کرده است )دادور؛ مبینی78،69:1388،(. در هزارۀ چهارم ق.م، بعضی از خدایان را در هیأت جانوران پرستش میکردند و خدایان به شکل دیوان درآمدند.

در آغاز هزارۀ سوم ق.م خدایان و موجودات الهی به صورت ترکیب حیوان-حیوان تغییر شکل دادند و سپس به شکل انسان-حیوان درآمدند )جعفری و دیگران20:1386،(. این موجودات فوق طبیعی، جلوهای از ایزدان، فرشتگان و خدایان بودند که اسطورۀ حیوانی و تلفیقی انسان-گاوبالدار )تصویر1 و 2( با کاله شاخدار، ازبزرگترین و مشهورترین آنهاست.

دراین جلسه چه مقالاتی مورد مطالعه قرار گرفت؟

  • مطالعه تطبیقی پیکرۀ انسان- گاوبالدار در هنر آشوریان و هخامنشیان_ابوالقاسم دادور
  • بررسی تطبیقی نقش گاو در اساطیر و هنر ایران و هند_ابوالقاسم دادور
  • بررسی تطبیقی اسطوره گاو در اساطیر ملل مختلف_سید کریم سجادی راد
  • و…

در این جلسه دوستان حضور داشتد:

این جلسات با حضـور و نـظارت اســــتاد ژالـــه کــــیــــانـــــی برگزار می شود.
پژوهشگردنیا فلامرز فولادی
پژوهشگرراضیه فصــاحــت
پژوهشگرراحــله تــقــی یــار
پژوهشگرغـــــــزالــه آزادی

مطالبی که در جلسات بعدی از آنها استفاده خواهیم کرد:

در جلسه ی بعدی به نقد فیلم های مرتبط با پوشاک یونان و روم باستان خواهیم پرداهخت.

جهت اطلاعات بیشتر به اینستاگرام موسسه دانش آرا مراجعه کنید.

fashiondesigncenter

دیدگاه‌ خود را بنویسید

پیمایش به بالا